Mamak

SILVER Best Film & Audio Craft - Animation
Mamak Thumbnail.jpeg

School

The One Academy

Lecturer(s)

Jefferson Lianza, Liew Sio Yean, Hoi Yee Sum, Timmy Tan Cheong Kwee, Lee Hooi Ling, William Chuah, Lee Chun Yen, Soo Jun Ning, Woon Bing Chang, Sean Liu Jian Woei

Brand

-

Rational

One rainy day, an old Mamak stall owner tries to cheer up an unhappy kid by offering him a meal.

Group Members

Director: Teoh Yi Heng
Art Director: Wong Kok Wai
Producer: Fiona Yap Chuei Yin, Joanne Lee Yi Shuang
Concept Art/Layout Artist: Pang Lora, Hiew Ying Heng, Low Jin Yi, Tan Jing Wei, Phang Wui Ling, Ilenda Sanders Flemik,  Irina Chuah Yun-He, Christa Sydney
3D Modeler: Loo Wei Han, Lee Chi Yuen
Animator: Ong Chou Ping, Seh Kai Pang, Hong Wi Fan

Other Credits

-